Оновлено
2018-04-17
15:40

Кафедра міжнародної інформації створена у 2005 р. на базі кафедри міжнародних відносин. Очолює кафедру доктор історичних наук, професор В.П. Фісанов. Станом на початок 2010-2011 н. р. на кафедрі працює 10 осіб – 1 доктор наук, професор, 7 кандидатів наук, у тому числі 5 доцентів.

Основним завданням кафедри є підготовка фахівців з міжнародної інформації (ОКР „бакалавр”) та інформаційних аналітиків-міжнародників, перекладачів (ОКР „спеціаліст” та „магістр”). Відповідно до цього на кафедрі читаються понад 40 нормативних курсів, зокрема „Міжнародна інформація”, „Основи міжнародних інформаційних відносин”, „Теорія та практика комунікацій”, „Міжнародні інформаційні системи та технології”, „Інформаційне суспільство” та ін. Важливе місце у системі підготовки фахівців з міжнародної інформації посідає природнича складова, яка включає наступні курси „Математичні основи інформаційних технологій”, „Прикладна інформатика”, „Комп’ютерне оброблення даних”, „Теорія прийняття рішень”, „Математичне моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах”. Крім того, окремі курси читаються за вибором ВНЗ і студентів, зокрема „Особливості зовнішньої політики країн Великої вісімки”, „Міжнародний медіа-моніторинг”, „Інформаційна безпека”, „Вплив глобалізації на розвиток ЗМК”, „Пропаганда та спеціальні інформаційні операції” та ін. У процесі підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів забезпечується глибоке вивчення сучасних європейських мов. Студентами вивчаються також регіональні мови – румунська, польська, чеська.

Працівники кафедри ведуть значну наукову та науково-методичну роботу. Сфера наукових інтересів охоплює широкий спектр проблем, пов’язаних з розвитком сучасних інформаційних систем, систем зв’язку та телекомунікації, зростанням частки інформаційно-комп'ютерних технологій, широким впровадженням інформаційно-довідкових, інформаційно-пошукових та інших глобальних мереж, особливостями побудови та розвитку інформаційного суспільства й інтеграцією України до європейського та світового інформаційного простору. За період існування кафедри науково-педагогічним персоналом кафедри опубліковано понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, захищено 5 кандидатських дисертацій (О. Я. Звоздецька, Б. І. Гуцуляк, І. С. Осадца, С. М. Швидюк, М. М. Лазарук).

Викладачі кафедри виконують також науково-організаційну роботу. Вони брали участь у підготовці та проведенні кількох всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, є членами спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій з політичних та історичних наук (В. П. Фісанов – заступник голови із захисту кандидатських та докторських дисертацій з історичних наук, що діє при Чернівецькому національному університеті, П. М. Катеринчук – вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій з політичних наук), виступали офіційними опонентами на захистах дисертацій (В. П. Фісанов).

Науково-дослідна робота кафедри міжнародної інформації у 2006-2010 рр. була зосереджена на проблемах інтеграції України в європейський та світовий інформаційний простір, а у подальшому працівники кафедри досліджуватимуть аспекти впровадження сучасного європейського досвіду в інформаційну політику України. Науковці розробляли і розробляють пріоритетну проблематику, пов’язану з вивченням досвіду провідних країн Європи та Північної Америки в інформаційній сфері. Зокрема, досліджувалися проблеми діяльності провідних інформаційно-аналітичних центрів США і Канади (проф. В. П. Фісанов), теоретичні аспекти становлення інформаційного суспільства (доц. І. І. Макух-Федоркова), проблеми інформаційної безпеки (доц. О. Я. Звоздецька), особливості становлення і розвитку інформаційного суспільства в постсоціалістичних країнах (доц. І. С. Осадца), проблеми PR-технологій у виборчому процесі (аспіранти і здобувачі кафедри Я. Лазарук, Г. Фесун, І. Верещагіна, Н. Бальцій).

По кафедральній темі опубліковано низку робіт і захищено кілька кандидатських дисертацій, зокрема з питань взаємин України і США в глобалізованому світі (проф. В.П. Фісанов), з проблем сучасної етнополітики Канади, про місцеве самоврядування в Україні (доц. П.М. Катеринчук), про вплив інформатизації на формування політичного простору в Україні (доц. В.Л. Карпо), про сучасне інформаційне суспільство, проблеми збереження національної ідентичності в умовах глобалізації, реформування системи освіти в умовах формування інформаційного суспільства (доц. І.І. Макух-Федоркова), про математичні основи інформаційних технологій, про трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи, зокрема в сучасній Болгарії (доц. І.С. Осадца).

Під керівництвом проф. В. П. Фісанова на кафедрі захищено кандидатську дисертацію І. Д. Верещагіною на тему „Суспільно-політичні трансформації в Україні та Російській Федерації у сучасній громадській думці: порівняльний аспект”.

Завідувач кафедри проф. В. П. Фісанов – відмінник освіти України (2005 р.), наказом голови ВАК України від 15 жовтня 2008 р. № 580 у 2008-2009 рр. працював експертом експертної ради ВАК України з історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. Він також читає лекції у Центрі післядипломної освіти для вчителів, які проходять там підвищення кваліфікації.

Викладачами кафедри при залученні до роботи викладачів інших кафедр було підготовлено спільне навчально-методичне видання „Україна і світ на початку ХХІ ст. (Інформаційні матеріали для навчальної та аналітичної роботи)”, а також підготовлено й випущено спільний навчально-методичний CD „Україна і світ на початку ХХІ ст.”, перший випуск якого містить 67 джерел мовою оригіналу з мережі Інтернет та резюме до них.

Значним успіхом кафедри є започаткування видання з 2005 р. періодичного суспільно-політичного журналу „Форум”, що виходить у рамках проекту „Громадські ініціативи у Східній Європі” (головний редактор проф. В.П. Фісанов). Видання значну увагу приділяє матеріалам з проблем сучасної інформаційної політики провідних країн Європейського Союзу, а також міжнародної взаємодії в інформаційній сфері у контексті регіонального та транскордонного співробітництва. Результати своїх досліджень науковці кафедри друкують у цьому журналі та інших виданнях. Всього за 2005-2011 рр. опубліковано більше 100 робіт.

Викладачі кафедри займаються теоретико-методологічними проблемами розвитку спеціальності „Міжнародна інформація” та підготовкою висококваліфікованих фахівців у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення.

За роки існування кафедри викладачами та співробітниками проводилася багатопланова виховна робота серед студентства спеціальності. Зокрема, зі студентами 1-3 курсів проводиться щомісячний лекторій „Світ сьогодні”. На старших курсах постійно проводяться засідання кіноклубу „Еврика”, на яких студенти знайомляться з шедеврами світового кінематографу.

У подальшому колектив кафедри працюватиме з метою поглиблення та оптимізації підготовки фахівців за спеціальністю "Міжнародна інформація", сприяючи впровадженню у сучасну освітню практику інноваційних методів викладання. Усе це надасть нові імпульси інтеграції України до європейської спільноти на регіональному рівні, а також сприятиме професійній самореалізації молоді регіону. 

 


Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster”‰@ЖЖ/chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.