Оновлено
2021-06-23
09:41

 Кафедра міжнародної інформації створена у 2005 р. на базі кафедри міжнародних відносин. Очолює кафедру доктор історичних наук, професор В.П. Фісанов. Станом на початок 2019/20 н. р. на кафедрі працювало 7 осіб – 1 доктор наук, професор, 6 кандидатів наук, у тому числі 5 доцентів.

Основним завданням кафедри є підготовка фахівців з міжнародної інформації (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) та інформаційних аналітиків-міжнародників, перекладачів (другого (магістерського) рівня вищої освіти): підготовка спеціалістів ведеться за напрямом «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». У 2016-2017 н.р. акредитована нова спеціальність першого бакалаврського рівня вищої освіти « Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

 Відповідно до цього на кафедрі читаються понад 40 нормативних курсів, зокрема „Міжнародна інформація”, „Основи міжнародних інформаційних відносин”, „Масова комунікація”, „Міжнародні інформаційні системи та технології”, „Інформаційне суспільство” , „Системний аналіз у міжнародних відносинах”, „Рекламні комунікації”  та ін. Важливе місце у системі підготовки фахівців з міжнародної інформації посідає природнича складова, яка включає наступні курси „Математичні основи інформаційних технологій”, „Моделювання та прогнозування іжнародних відносин”, „Прикладна інформатика”, „Комп’ютерне оброблення даних”, „Теорія прийняття рішень”, . Крім того, окремі курси читаються за вибором ВНЗ і студентів, зокрема  „Інформаційна безпека”, „Вплив глобалізації на розвиток ЗМК”, „Політичні технології”, “Аналіз соціальних систем”, “Міжнародні відносини та світова політика” та ін. У процесі підготовки бакалаврів та магістрів забезпечується глибоке вивчення сучасних європейських мов. Студентами вивчаються також регіональні мови – румунська та  польська.

Працівники кафедри ведуть значну наукову та науково-методичну роботу. Сфера наукових інтересів охоплює широкий спектр проблем, пов’язаних з розвитком сучасних інформаційних систем, систем зв’язку та телекомунікації, зростанням частки інформаційно-комп'ютерних технологій, широким впровадженням інформаційно-довідкових, інформаційно-пошукових та інших глобальних мереж, особливостями побудови та розвитку інформаційного суспільства й інтеграцією України до європейського та світового інформаційного простору. За період існування кафедри науково-педагогічним персоналом кафедри опубліковано понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, захищено 7 канд. дис. (О. Я. Звоздецька, Макух-Федоркова І.І., І. С. Осадца, С. , Лазарук Я.І., Буга Я.В., Шкробанець О.І., Гісса-Іванович О.К.).

Викладачі кафедри виконують також науково-організаційну роботу. Вони брали участь у підготовці та проведенні кількох всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, є членами спеціалізованих вчених рад із захисту канд. та докт. дис. з політичних та історичних наук (В. П. Фісанов – член спеціалізованих вчених рад , П. М. Катеринчук – довгий час виконував обов'зки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради із захисту дис. з політичних наук), виступали офіційними опонентами на захистах дис. (В. П. Фісанов, І.І. Макух-Федоркова, І.С. Осадца).

Науково-дослідна робота кафедри міжнародної інформації у попередні роки. була зосереджена на проблемах інтеграції України в європейський та світовий інформаційний простір, а у подальшому працівники кафедри досліджуватимуть аспекти впровадження сучасного європейського досвіду в інформаційну політику України. Науковці розробляли і розробляють пріоритетну проблематику, пов’язану з вивченням досвіду провідних країн Європи та Північної Америки в інформаційній сфері. Зокрема, досліджувалися проблеми діяльності провідних інформаційно-аналітичних центрів США і Канади (проф. В. П. Фісанов), теоретичні аспекти становлення інформаційного суспільства (доц. І. І. Макух-Федоркова), проблеми інформаційної безпеки (доц. О. Я. Звоздецька), особливості становлення і розвитку інформаційного суспільства в постсоціалістичних країнах (доц. І. С. Осадца), проблеми PR-технологій у виборчому процесі та феномен євроскептицизму на сучасному етапі (здобувачі кафедри Я. Лазарук, Г. Фесун, , Шкробанець О.І. , Гісса-Іванович О.К.).

У руслі кафедральної тематики  опубліковано низку робіт і захищено кілька канд. дис., зокрема з питань взаємин України і США в глобалізованому світі (проф. В.П. Фісанов), з проблем сучасної етнополітики Канади, про місцеве самоврядування в Україні (доц. П.М. Катеринчук), про вплив інформатизації на формування політичного простору в Україні (доц. В.Л. Карпо), про сучасне інформаційне суспільство, проблеми збереження національної ідентичності в умовах глобалізації, реформування системи освіти в умовах формування інформаційного суспільства (доц. І.І. Макух-Федоркова), про математичні основи інформаційних технологій, про трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи, зокрема в сучасній Болгарії (доц. І.С. Осадца).

Сьогодні докторанти кафедри доц. Катеринчук П.М. (консультант проф. Ф.П. Фісанов) та доц. Осадца І.С. (консультант проф. Бурдяк В.І.) завершують роботу над текстом дисертаційних досліджень.

Під керівництвом проф. В.П. Фісанова на кафедрі було захищено кандидатську дисертацію Гісси-Іванович О.К. на тему «Євроскептицизм та його вплив на зовнішню політику України: витоки, характер, прогнози»

Завідувач кафедри проф. В. П. Фісанов – відмінник освіти України (2005 р.), наказом голови ВАК України від 15 жовтня 2008 р. № 580 у 2008-2009 рр. працював експертом експертної ради ВАК України з історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

Викладачами кафедри при залученні до роботи викладачів інших кафедр було підготовлено спільне навчально-методичне видання „Україна і світ на початку ХХІ ст. (Інформаційні матеріали для навчальної та аналітичної роботи)”, а також підготовлено й випущено спільний навчально-методичний CD„Україна і світ на початку ХХІ ст.”, перший випуск якого містить 67 джерел мовою оригіналу з мережі Інтернет та резюме до них.

Результати своїх досліджень науковці кафедри друкують у цьому журналі та інших виданнях, які включені  до міжнародних наукометричних баз. Всього за 2008-2019 рр. опубліковано більше 160 монографій, навчальн-методичних видань, наукових статей і матеріалів.

Значним успіхом кафедри стало започаткування видання з 2005р. по 2010 р. періодичного суспільно-політичного журналу „Форум”, що виходив у рамках проекту „Громадські ініціативи у Східній Європі” (гол. ред. проф. В.П. Фісанов). Видання значну увагу приділяло матеріалам з проблем сучасної інформаційної політики провідних країн Європейського Союзу, а також міжнародної взаємодії в інформаційній сфері у контексті регіонального та транскордонного співробітництва.

Після значної роботи з переформатування журналу "Форум", на кафедрі було започатковано оновлене наукове видання. Систематично, починаючи з 2011 року, видається збірник наукових праць "Медіафорум", який згідно наказу Міністерства юстиції України отримав Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 21904-1180 Р від 02.11.2015 та згідно наказу МОН України № 236 від 04.04.2018 внесено до Переліку наукових фахових видань України з політичних наук. За останні роки збірник успішно пройшов реєстрацію в таких науково-метричних базах даних як Google Scholar та Copernicus. У травні 2020 р. видання підготовлено до подання на перереєстрацію фахового видання група "Б" переліку фахових видань України.

Викладачі кафедри займаються теоретико-методологічними проблемами розвитку напрямку підготовки «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» спеціалізації «Міжнародна інформація», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», підготовкою висококваліфікованих фахівців у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення.

За роки існування кафедри викладачами та співробітниками проводилася багатопланова виховна робота серед студентства спеціальності. Зокрема, зі студентами 1-3 курсів проводиться щомісячний лекторій „Світ сьогодні”. На старших курсах постійно проводяться засідання кіноклубу „Еврика”, на яких студенти знайомляться з шедеврами світового кінематографу.

У подальшому колектив кафедри працюватиме з метою поглиблення та оптимізації підготовки фахівців за двома базовими напрямками підготовки, сприяючи впровадженню у сучасну освітню практику інноваційних методів викладання. Усе це надасть нові імпульси інтеграції України до європейської спільноти та ведення ефективної безпекової політики в інформаційній сфері на регіональному рівні, а також сприятиме професійній самореалізації молоді регіону у контексті реалізації сучасного євроінтеграційного курсу України. 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster~лЏп@ЄЏe6chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.