Оновлено
2018-04-17
15:40

Історія кафедри

 Кафедра міжнародної інформації створена у 2005 р. на базі кафедри міжнародних відносин. Очолює кафедру доктор історичних наук, професор В.П. Фісанов. Станом на початок 2017-2018 н. р. на кафедрі працювало 8 осіб – 1 доктор наук, професор, 7 кандидатів наук, у тому числі 5 доцентів.

Основним завданням кафедри є підготовка фахівців з міжнародної інформації (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) та інформаційних аналітиків-міжнародників, перекладачів (другого (магістерського) рівня вищої освіти): підготовка спеціалістів ведеться за напрямом «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». У 2016-2017 н.р. акредитована нова спеціальність першого бакалаврського рівня вищої освіти « Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

 Відповідно до цього на кафедрі читаються понад 40 нормативних курсів, зокрема „Міжнародна інформація”, „Основи міжнародних інформаційних відносин”, „Масова комунікація”, „Міжнародні інформаційні системи та технології”, „Інформаційне суспільство” , „Системний аналіз у міжнародних відносинах”, „Рекламні комунікації”  та ін. Важливе місце у системі підготовки фахівців з міжнародної інформації посідає природнича складова, яка включає наступні курси „Математичні основи інформаційних технологій”, „Моделювання та прогнозування іжнародних відносин”, „Прикладна інформатика”, „Комп’ютерне оброблення даних”, „Теорія прийняття рішень”, . Крім того, окремі курси читаються за вибором ВНЗ і студентів, зокрема  „Інформаційна безпека”, „Вплив глобалізації на розвиток ЗМК”, „Політичні технології”, “Аналіз соціальних систем”, “Міжнародні відносини та світова політика” та ін. У процесі підготовки бакалаврів та магістрів забезпечується глибоке вивчення сучасних європейських мов. Студентами вивчаються також регіональні мови – румунська та  польська.

Працівники кафедри ведуть значну наукову та науково-методичну роботу. Сфера наукових інтересів охоплює широкий спектр проблем, пов’язаних з розвитком сучасних інформаційних систем, систем зв’язку та телекомунікації, зростанням частки інформаційно-комп'ютерних технологій, широким впровадженням інформаційно-довідкових, інформаційно-пошукових та інших глобальних мереж, особливостями побудови та розвитку інформаційного суспільства й інтеграцією України до європейського та світового інформаційного простору. За період існування кафедри науково-педагогічним персоналом кафедри опубліковано понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, захищено 7 канд. дис. (О. Я. Звоздецька, Макух-Федоркова І.І., І. С. Осадца, С. , Лазарук Я.І., Буга Я.В., Шкробанець О.І., Гісса-Іванович О.К.).

Викладачі кафедри виконують також науково-організаційну роботу. Вони брали участь у підготовці та проведенні кількох всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, є членами спеціалізованих вчених рад із захисту канд. та докт. дис. з політичних та історичних наук (В. П. Фісанов – член спеціалізованих вчених рад , П. М. Катеринчук – вчений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту дис. з політичних наук), виступали офіційними опонентами на захистах дис. (В. П. Фісанов, І.І. Макух-Федоркова, І.С. Осадца).

Науково-дослідна робота кафедри міжнародної інформації у попередні роки. була зосереджена на проблемах інтеграції України в європейський та світовий інформаційний простір, а у подальшому працівники кафедри досліджуватимуть аспекти впровадження сучасного європейського досвіду в інформаційну політику України. Науковці розробляли і розробляють пріоритетну проблематику, пов’язану з вивченням досвіду провідних країн Європи та Північної Америки в інформаційній сфері. Зокрема, досліджувалися проблеми діяльності провідних інформаційно-аналітичних центрів США і Канади (проф. В. П. Фісанов), теоретичні аспекти становлення інформаційного суспільства (доц. І. І. Макух-Федоркова), проблеми інформаційної безпеки (доц. О. Я. Звоздецька), особливості становлення і розвитку інформаційного суспільства в постсоціалістичних країнах (доц. І. С. Осадца), проблеми PR-технологій у виборчому процесі та феномен євроскептицизму на сучасному етапі (здобувачі кафедри Я. Лазарук, Г. Фесун, , Шкробанець О.І. , Гісса-Іванович О.К.).

У руслі кафедральної тематики  опубліковано низку робіт і захищено кілька канд. дис., зокрема з питань взаємин України і США в глобалізованому світі (проф. В.П. Фісанов), з проблем сучасної етнополітики Канади, про місцеве самоврядування в Україні (доц. П.М. Катеринчук), про вплив інформатизації на формування політичного простору в Україні (доц. В.Л. Карпо), про сучасне інформаційне суспільство, проблеми збереження національної ідентичності в умовах глобалізації, реформування системи освіти в умовах формування інформаційного суспільства (доц. І.І. Макух-Федоркова), про математичні основи інформаційних технологій, про трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи, зокрема в сучасній Болгарії (доц. І.С. Осадца).

Сьогодні докторантами кафедри є доц. Катеринчук П.М. (консультант проф. Ф.П. Фісанов) та доц. Осадца І.С. (консультант проф. Бурдяк В.І.)

Під керівництвом проф. В.П. Фісанова на кафедрі було захищено кандидатську дисертацію Гісси-Іванович О.К. на тему «Євроскептицизм та його вплив на зовнішню політику України: витоки, характер, прогнози»

Завідувач кафедри проф. В. П. Фісанов – відмінник освіти України (2005 р.), наказом голови ВАК України від 15 жовтня 2008 р. № 580 у 2008-2009 рр. працював експертом експертної ради ВАК України з історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

Викладачами кафедри при залученні до роботи викладачів інших кафедр було підготовлено спільне навчально-методичне видання „Україна і світ на початку ХХІ ст. (Інформаційні матеріали для навчальної та аналітичної роботи)”, а також підготовлено й випущено спільний навчально-методичний CD„Україна і світ на початку ХХІ ст.”, перший випуск якого містить 67 джерел мовою оригіналу з мережі Інтернет та резюме до них.

Значним успіхом кафедри є започаткування видання з 2005р. по 2010 р. періодичного суспільно-політичного журналу „Форум”, що виходить у рамках проекту „Громадські ініціативи у Східній Європі” (гол. ред. проф. В.П. Фісанов). Видання значну увагу приділяє матеріалам з проблем сучасної інформаційної політики провідних країн Європейського Союзу, а також міжнародної взаємодії в інформаційній сфері у контексті регіонального та транскордонного співробітництва. Результати своїх досліджень науковці кафедри друкують у цьому журналі та інших виданнях, які включені  до міжнародних наукометричних баз. Всього за 2008-2017 рр. опубліковано більше 140 робіт. Систематично, починаючи з 2011 року видається збірник наукових праць "Медіафорум", який згідно наказу МОН України № 236 від 04.04.2018 внесено до Переліку наукових фахових видань України з політичних наук.

Викладачі кафедри займаються теоретико-методологічними проблемами розвитку напрямку підготовки «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» спеціалізації «Міжнародна інформація», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», підготовкою висококваліфікованих фахівців у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення.

За роки існування кафедри викладачами та співробітниками проводилася багатопланова виховна робота серед студентства спеціальності. Зокрема, зі студентами 1-3 курсів проводиться щомісячний лекторій „Світ сьогодні”. На старших курсах постійно проводяться засідання кіноклубу „Еврика”, на яких студенти знайомляться з шедеврами світового кінематографу.

У подальшому колектив кафедри працюватиме з метою поглиблення та оптимізації підготовки фахівців за двома базовими напрямками підготовки, сприяючи впровадженню у сучасну освітню практику інноваційних методів викладання. Усе це надасть нові імпульси інтеграції України до європейської спільноти на регіональному рівні, а також сприятиме професійній самореалізації молоді регіону у контексті реалізації сучасного євроінтеграційного курсу України. 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster0”¤@и °`chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.